مداد رنگیا

زخمه های باد بر تارهای این چگور زمستانی, سرود بیدار باشی است در گوش رویای من